Послови

02.04.2024.

Виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, Краља Милутина 50

Виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер
на одређено време до добијања сагласности Министарства здравља за попуну радног места на неодређено време, а најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

Услови за заснивање радног односа за послове виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер: VI степен стручне спреме - виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање две године радног искуства у наведеном звању.

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место вишег санитарног техничара, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
- фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи смер вишег санитарног техничара
- фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- фотокопију личне карте
- фотокопију уверења о држављанству
- фотокопију извода из матичне књиге венчаних уколико је презиме промењено
- потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом
- фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују).

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.
Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www.neonatologija.rs