Послови

29.04.2024.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
Београд, Крунска 57

јавни  оглас
за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла
на радном месту:

Доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине, 1 извршилац, на период ангажовања до 3 (три) месеца

УСЛОВИ: Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то: „превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију (у папирном и електронском облику); организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање студената на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и и остварује сарадњу са другим здравственим установама које се баве сличном и/или истом здравственом проблематиком и кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима;организује и спроводи прописане превентивне, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала у складу са законом; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти;по потреби дежура у Стационару Завода; исправља оспорења електронске фактуре у својој области рада; учествује у процесу акредитације и примењује утврђене процедуре у раду; примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад; обавезан/а је да прати нова достигнућа из своје струке и да се усавршава кроз све видове стручног усавршавања; учествује у раду стручних органа, комисија или других радних тела и тимова;обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа;по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу начелника Службе, помоћника директорa за медицинске послове или директора Завода којима одговара за свој рад (по налогу руководилаца којима одговара за свој рад у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу).“ Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове: Високо образовање:  на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања / испити / радно искуство - стручни испит; - лиценца; - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; - познавање рада на рачунару. Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: -пријаву на оглас са кратком биографијом,адресом становања, контакт телефоном и по могућству електронску адресу -фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, -фотокопију уверења о положеном стручном испиту, -фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне   коморе  (или решење, о  упису у именик надлежне  коморе), -очитану личну карту, -извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме). Подношење Пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС. Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише. Уколико је последњи дан  рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан. Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање. Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Потребно је да кандидати доставе и уверење надлежног ПИО фонда о стажу осигурања. Завод задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата. Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.