Послови

09.02.2022.

Здравствени сарадник у Одсеку за производњу алергена

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“ 11152 Београд, Војводе Степе број 458

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“
11152 Београд, Војводе Степе број 458

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Здравствени сарадник у Одсеку за производњу алергена, Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

УСЛОВИ: Опис послова: организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице, самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама, врши узорковање и извођење процесних контрола и попуњава документацију о производњи, израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе, учествује у изради производне документације, као и њеним изменама и допунама, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе, води документацију о извршеном послу, врши контролу документације о производњи, евиденцији коришћења и чишћења производне опреме и производних простора, контролише издавање и испоруку финалних производа клијентима, подноси извештај о раду непосредном руководиоцу, врши обуку лабораторијских техничара и физичких радника за рад у организационој јединици, предлаже побољшања квалитета ефикасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу, ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите, одржава добру радну атмосферу, прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове, обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца, за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу алергена. Посебни услови за заснивање радног односа на послове  Здравствени сарадник у Одсеку за производњу алергена, Службе за бактериолошку производњу су: Високо образовање: Хемијски факултет одсек биохемија, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика. Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа: радну биографију, очитану личну карту, односно фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити. Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве. Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго). О избору кандидата одлучује директор Института. Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса. Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу: Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ Војводе Степе број 458, 11152 Београд са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“