Вести

06.12.2012.

Изазови локалних средина

U okviru projekta ''Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja'', ove nedelje održana su dva sastanka sa predstavnicima lokalnih samouprava i lokalnih saveta za zapošljavanje. Cilj sastanaka je da informišu i pripreme društveno-ekonomske partnere za aktivno učešće u projektnim aktivnostima koje će se odvijati na lokalnom nivou. Na taj način će se unaprediti kapaciteti lokalnih saveta za zapošljavanje, kako bi na što bolji način kreirali i primenjivali lokalne planove zapošljavanja koji mogu da odgovore izazovima lokalnog tršišta rada, a u isto vreme i konkurišu za sredstva iz nacionalnih i evropskih fondova.

Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija mora dalje da uskladi svoju nacionalnu politiku zapošljavanja, zakonodavstvo i procedure sa evropskim standardima, odnosno Evropskom strategijom zapošljavanja - EU 2020. Cilj dvogodišnjeg tvining projekta ''Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja'', koji je finansiran iz pretpristupnih fondova EU, upravo je jačanje kapaciteta Sektora za zapošljavanje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi se zajedno sa zainteresovanim stranama i partnerima ubrzale reforme na tržištu rada, u skladu sa standardima Evropske unije.

S obzirom da je specifičnost Srbije neujednačen regionalni razvoj, rešenje problema mora početi na lokalu. Kroz projektne aktivnosti lokalni saveti za zapošljavanje biće obučeni da tumače podatke o potrebama lokalnog tržišta i društveno-ekonomskog okruženja, razvijaju i prate sprovođenje lokalnih planova zapošljavanja, koji će biti bolje prilagođeni karakteristikama i specifičnim potrebama na lokalnom nivou i zadovoljiti uslove za učešće i finansiranje iz budžeta Republike Srbije i fondova Evropske unije.
„Moramo se posvetiti rešavanju jednog od gorućih problema u Srbiji, problemu visoke stope nezaposlenosti. Lokalne samouprave osećaju dimenziju ovog problema i ovaj projekat ima za cilj da osnaži vaše kapacitete na lokalnom nivou“, rekao je Zoran Martinović, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

„Aktivne mere zapošljavanja mogu ublažiti posledice krize, ali ne može se očekivati da u potpunosti reše problem, jer jedino u sinergiji sa svim drugim činiocima one mogu biti jedan afirmativan mehanizam. Sliku na tržištu rada će promeniti povećanje privredne aktivnosti, stope izvoza, obima stranih investicija i obima domaće proizvodnje. Jedan od mehanizama je i decantralizacija politike zapošljavanja sa centralnog na lokalni nivo, što može biti i rezultat realizacije tvining projekta koji danas predstavljamo“, istakao je Martinović i podsetio da je u toku donošenje Akcionog plana za 2013. godinu, koji predviđa i poseban paket mera namenjenih mladim ljudima, viškovima zaposlenih i razvoju socijalnog preduzetništva.

Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike i rukovodilac projekta u ime zemlje korisnika, najavila je da krajem sledeće godine počinje realizacija projekata koji će se naslanjati na IPA 2012, što će u 2014. pružiti mogućnost lokalnim savetima za zapošljavanje da direktno apliciraju za potrebna sredstva.

„Prvi put ćemo dobiti podršku kroz direktan grant za aktivne mere. Ovo će biti prilika i za lokalne samouprave da učestvuju sa svojim lokalnim akcionim planovima zapošljavanja i konkurišu za sredstva“, istakla je Ljiljana Džuver.

„U prethodnom periodu imali smo odličnu komunikaciju na svim nivoima, kada je reč o realizaciji lokalnih akcionih planova, od edukacije i sastavljanja timova u lokalnim savetima, pa do pravljenja lokalnih akcionih planova i konkurisanja za deo sredstava sa nacionalnog nivoa. Podsećam da je 2011. godina bila ključna, jer smo u kreiranje politike zapošljavanja uključili više od 100 lokalnih samouprava, a više od 4.000 osoba dobilo je posao. Zahvaljujući tome, ovaj projekat će omogućiti usavršavanje rada već formiranih saveta za zapošljavanje. Uz dodatna znanja lokalne samouprave biće osposobljene da privuku što više sredstava iz pretpristupnih fondova, kada ona budu dostupna. Prednost će imati lokalne samouprave i saveti koji su se već dokazali u saradnji na nacionalnom nivou. Teško je sa jednog mesta znati šta je priorit jedne lokalne sredine, pa lokalni saveti treba da pomognu samoupravama da utvrde šta su prioriteti“, rekao je Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

„Nacionalna služba će nastojati da u rešavanje problema nezaposlenosti uključi partnere iz prosvete, obrazovanja, privrede, kako bi programi ovih oblasti bili usaglašeni sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja“, zaključio je Jovanović.

Eksperti iz Francuske, Rumunije i Švedske u okviru projekta pomažu svojim kolegama iz Srbije da unaprede znanja i kapacitete za usklađivanje i unapređenje nacionalne politike zapošljavanja, kao i kreiranje mera za podsticaj zapošljavanja, u skladu sa Evropskom strategijom.

Brižit Megr (Brigitte Maigre), stalni tvining savetnik, rekla je da svaka zemlja u skladu sa svojim specifičnostima i prioritetima, nastoji da prevaziđe trenutnu ekonomsku krizu. Fokus je na obrazovanju, edukaciji, kao i na inovativnim i održivim rešenjima za postojeće izazove. Dobra procena tržišta rada i anticipacija potrebnih veština su veoma bitne, jer pokazuju koje se oblasti privrede u nekom kraju mogu razvijati i koji obrazovni profili imaju šansu da do posla dođu. Tokom januara naredne godine biće održano 8 regionalnih sesija za predstavnike lokalnih samouprava i saveta za zapošljavanje.

Predstavnici lokalnih samouprava uključeni u ovaj projekat podelili su svoja dosadašnja iskustva i probleme u radu lokalnih saveta za zapošljavanje, ali i u procesu sufinansiranja lokalnih akcionih planova. Složili su se da lokalni savet za zapošljavanje treba da bude desna ruka socio-ekonomskom savetu, ali upozorili i na probleme sa kojima se susreću na lokalnom nivou. Takođe, uočena je neophodnost uključivanja privrede i centara za socijalni rad u rad lokalnih saveta, kako bi socijalna komponenta, već uključena u mere aktivne politike, bila još doslednije sprovedena. Izrada socijalnih karata bi doprinela bržem i ravnopravnijem uključivanju socijalno ugroženih kategorija u mere predviđene lokalnim akcionim planovima.

Predstavnici Ministarstva rada su sugerisali opštinama da se udružuju, bilo na regionalnom ili međuopštinskom nivou, oforme zajednički savet i kreiraju akcioni plan zapošljavanja, na osnovu koga će lakše moći da dođu do sredstava za finansiranje projekata, bilo iz domaćih ili inostranih fondova.

Iako su neke opštine veću pažnju poklanjale obukama i otvaranju novih radnih mesta, a druge razvoju preduzetništva, za većinu mladi predstavljaju prioritetnu grupu, s obzirom na stopu njihove nezaposlenosti. Lokalnim samoupravama je predloženo da pokrenu i sistem školskih praksi, kako bi se mladi pripremili za tržište rada još u toku obrazovanja.