Послови

10.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА

На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), чл. 59 и 60 Закона о царинској служби („Службени гласник РС“, број 95/18 и 144/20), чл. 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21), члана 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-514/2024 од 30. јануара 2024. године, Министарство финансија - Управа царина

Расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 236 лица за попуњавање 175 радних места у Управи царина

ЦЕНТРАЛА УПРАВЕ ЦАРИНА
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ